Promocje

27 - Hybrid 3 in 1

27 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

10 - Hybrid 3 in 1

10 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

34 - Hybrid 3 in 1

34 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

35 - Hybrid 3 in 1

35 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.36 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

39 - Hybrid 3 in 1

39 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

02 - Hybrid 3 in 1

02 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

09 - Hybrid 3 in 1

09 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

11 - Hybrid 3 in 1

11 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

12 - Hybrid 3 in 1

12 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

13 - Hybrid 3 in 1

13 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

18 - Hybrid 3 in 1

18 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

01 - Hybrid 3 in 1

01 - Hybrid 3 in 1

STARA CENA: 39.90 złPROMOCJA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

11 - Lakier Hybrydowy

11 - Lakier Hybrydowy

STARA CENA: 24.90 złPROMOCJA: 12.99 zł

ZOBACZ OPIS

Aceton 1 L

Aceton   1 L

STARA CENA: 27.99 złPROMOCJA: 19.00 zł

ZOBACZ OPIS

Nowości

Lampa LED CCFL Czerwona

 Lampa LED CCFL Czerwona

CENA: 189.00 zł

ZOBACZ OPIS

Stylograf

Stylograf

CENA: 24.99 zł

ZOBACZ OPIS

68 - Lakier Hybrydowy

68 - Lakier Hybrydowy

CENA: 24.90 zł

ZOBACZ OPIS

65 - Lakier Hybrydowy

65 - Lakier Hybrydowy

CENA: 24.90 zł

ZOBACZ OPIS

77 - Lakier Hybrydowy

77 - Lakier Hybrydowy

CENA: 24.90 zł

ZOBACZ OPIS

75 - Lakier Hybrydowy

75 - Lakier Hybrydowy

CENA: 24.90 zł

ZOBACZ OPIS

Żyletki do Omegi 10 szt

Żyletki do Omegi 10 szt

CENA: 4.99 zł

ZOBACZ OPIS

74 - Lakier Hybrydowy

74 - Lakier Hybrydowy

CENA: 24.90 zł

ZOBACZ OPIS

Paint gel black

Paint gel black

CENA: 21.00 zł

ZOBACZ OPIS

Paint gel pink

Paint gel pink

CENA: 21.00 zł

ZOBACZ OPIS

Paimt gel red

Paimt gel red

CENA: 21.00 zł

ZOBACZ OPIS

Hybryda kocie oko 147

Hybryda kocie oko 147

CENA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

Hybryda kocie oko 142

Hybryda kocie oko 142

CENA: 29.90 zł

ZOBACZ OPIS

Lampka bezcieniowa czarna

Lampka bezcieniowa czarna

CENA: 149.00 zł

ZOBACZ OPIS

Nail Accessory HOT-012A

Nail Accessory HOT-012A

CENA: 7.00 zł

ZOBACZ OPIS

Nail Accessory HOT-023A

Nail Accessory HOT-023A

CENA: 7.00 zł

ZOBACZ OPIS

Nail Accessory HOT-024

Nail Accessory HOT-024

CENA: 7.00 zł

ZOBACZ OPIS

Nail Accessory HOT-032A

Nail Accessory HOT-032A

CENA: 7.00 zł

ZOBACZ OPIS

Nail Accessory HOT-072

Nail Accessory HOT-072

CENA: 7.00 zł

ZOBACZ OPIS

Nail Accessory HOT-096

Nail Accessory HOT-096

CENA: 7.00 zł

ZOBACZ OPIS

Regulamin sklepu

Proszę o wpisanie "ZER" w polu NIP.

.

.

------------------------------------------------------

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO “EXFASHION”

 

1.Przedmiot regulaminu

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów do stylizacji paznokci oraz kosmetycznych za pośrednictwem sklepu internetowego „EXFASHION”.

1.2. Dokonanie zakupów w sklepie internetowym „EXFASHION” jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

 

2.Definicje

2.1. SPRZEDAWCĄ jest firma “P.H.U. "Nails Fashion" Krzysia Gajewska” z siedzibą w Zabrz przy ul. Szczęść Boże 1

NIP: 6482512232

2.2. SKLEPEM jest witryna internetowa umieszczona na stronie www.exfashion.pl

umożliwiająca dokonywanie zakupów artykułów kosmetycznych oferowanych przez „EXFASHION”, przez 24 godziny na dobę, w okresie całego roku kalendarzowego.

2.3. KUPUJĄCYM jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła zamówienie na produkty oferowane przez SPRZEDAWCĘ za pośrednictwem SKLEPU.

 

3. Zasady sprzedaży

3.1. KUPUJĄCY składa zamówienie poprzez:

a) wybór jednego lub kilku produktów znajdujących się w SKLEPIE;

b) prawidłowe wypełnienie formularza lub druku zamówienia, którego wzór został

zamieszczony w SKLEPIE;

c) wysłanie FORMULARZA zamówienia pocztą elektroniczną ze strony

www.exfashion.pl oraz

d) przesłanie drogą mailową, faksem lub pocztą na adres SPRZEDAWCY.

3.2. Zamówienie będzie uznane za złożone, jeżeli w formularzu zamówienia zostaną

zamieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację KUPUJĄCEGO, w tym w szczególności imię i nazwisko kupującego, adres wysyłkowy, nr telefonu kontaktowego lub adres internetowy.

3.3. SPRZEDAWCA zobowiązuje się zrealizować, to jest wysłać zamówienie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia potwierdzenia prawidłowego zamówienia, to znaczy zamówienia określającego wszelkie informacje niezbędne do jego realizacji.

3.4. Do ww. terminów realizacji zamówienia nie wlicza się dnia, w którym SPRZEDAWCA przekazał KUPUJĄCEMU potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

3.5. Z przyczyn niezależnych od SPRZEDAWCY termin realizacji zamówień określony w punkcie 3.3 może ulec przedłużeniu. SPRZEDAWCA zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o przyczynie przedłużenia terminu realizacji zamówienia oraz określić orientacyjnie nowy termin. Podany w punkcie 3.3 terminy dostarczenia zamówionych produktów ma charakter orientacyjny. SPRZEDAWCA nie będzie ponosić wobec KUPUJĄCEGO odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówionych publikacji, jeżeli do opóźnienia doszło z przyczyn leżących po stronie podmiotu świadczącego usługi kurierskie lub Poczty Polskiej.

3.6. W przypadku niemożności realizacji zamówienia w terminie określonym w niniejszym regulaminie z uwagi na brak zamówionych produktów lub zamówionej ilości produktów w magazynie, SPRZEDAWCA telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej albo faksem powiadomi niezwłocznie KUPUJĄCEGO o tej okoliczności proponując inny termin realizacji zamówienia. KUPUJĄCY w takiej sytuacji jest uprawniony do niezaakceptowania nowego terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku żadna ze stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji zamówienia.

3.7. SPRZEDAWCA oświadcza, że obowiązującą KUPUJĄCEGO ceną sprzedaży

poszczególnych produktów jest cena podana w SKLEPIE w dniu złożenia zamówienia

przez KUPUJĄCEGO. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

 

4. Zasady dostarczania zamówień

4.1. SPRZEDAWCA dostarcza zamówione produkty w sposób wskazany przez KUPUJĄCEGO w formularzu zamówienia.

4.2. KUPUJĄCY zobowiązany jest do pokrycia kosztów dostarczenia zamówionych

produktów, to jest kosztów przesyłki w wysokości … zł na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej.

4.3. W przypadku, gdy KUPUJĄCY ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej SPRZEDAWCA po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia zobowiązany jest poinformować KUPUJĄCEGO o wysokości opłat należnych za dostarczenie zamówionych produktów, a koszt dostarczenia zamówień zagranicznych ustalany jest indywidualnie.

4.4. W przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy kwotę … zł, koszt dostarczenia

zamówionych produktów KUPUJĄCEMU na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa SPRZEDAWCA.

 

5. Sposoby płatności ceny za produkty oraz opłat za dostarczenie zamówienia

5.1. KUPUJĄCY uiszcza opłatę za dostarczenie zamówionych produktów oraz cenę za

dostarczone produkty przy wydaniu przesyłki.

5.2. KUPUJĄCY otrzyma fakturę VAT dokumentującą sprzedaż wraz z przesyłką

zawierającą zamówione towary.

5.3. KUPUJĄCY, gdy posiada status stałego klienta, może uiszczać cenę za dostarczone produkty oraz koszty przesyłki w terminie wskazanym w fakturze VAT, dołączonej do zamówienia, na rachunek bankowy SPRZEDAWCY.

 

6. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu

6.1. KUPUJĄCY, który posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu

cywilnego przysługuje mu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o

ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni ustalonym w sposób wskazany w art. 10 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem jednakże postanowień art. 10 ust. 3 ww. ustawy.

6.2. W przypadku pozostałych KUPUJĄCYCH, nie posiadających statusu konsumenta

obowiązują zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

6.3. KUPUJĄCY, w przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami punktu 6.1. i 6.2. niniejszego regulaminu, zobowiązany jest do zwrotu SPRZEDAWCY kosztów przesłania zamówionych produktów oraz pokrycia kosztów doręczenia zwróconych produktów na adres SPRZEDAWCY.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, KUPUJĄCY zobowiązany jest dokonać zwrotu faktury VAT dokumentującej sprzedaż oraz dołączyć do niej pismo zawierające oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz informujące o przyczynie odstąpienia od umowy. SPRZEDAWCA może się wstrzymać ze zwrotem uiszczonej ceny do chwili spełnienia niniejszego obowiązku.

6.5. KUPUJĄCY w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany jest do zwrotu

zakupionych towarów, w oryginalnych opakowaniach. Zwracane towary nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania, muszą znajdować się w stanie nienaruszonym. W przypadku naruszenia stanu produktów, uprawnienie KUPUJĄCEGO do odstąpienia od umowy będzie wyłączone.

6.6. Zwrot uiszczonej przez KUPUJĄCEGO ceny, z zastrzeżeniem punktów 6.4. i 6.5., nastąpi w sposób określony przez KUPUJĄCEGO, nie później niż w terminie 14 dni od dnia nadejścia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wraz z fakturą VAT dokumentującą zakup. Zwrotowi na rzecz KUPUJĄCEGO nie podlegają opłaty za dostarczenie zamówionych produktów.

 

7. Miejsce i sposób składania reklamacji

7.1. KUPUJĄCY składa reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni liczonym od dnia, w którym nastąpiło lub miało nastąpić dostarczenie zamówionych produktów, w przypadku wad dostarczonych produktów, opóźnienia w realizacji lub dostarczeniu zamówienia:

a) pisemnie, na adres siedziby SPRZEDAWCY;

b) na adres e-mail: biuro@nailsfashion.pl

7.2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, opisywać ewentualne wady

produktów oraz zakres działań, których wykonania KUPUJĄCY oczekuje od SPRZEDAWCY.

7.3. SPRZEDAWCA rozpatruje tylko pisemne reklamacje (przesłane pocztą lub e-mailem) w terminie 3 dni roboczych od dnia ich złożenia przez KUPUJĄCEGO.

7.4. W razie uwzględnienia przez SPRZEDAWCĘ reklamacji dotyczącej wad dostarczony produktów KUPUJĄCY zobowiązany jest zwrócić wadliwy produkt na adres SPRZEDAWCY. W takim przypadku SPRZEDAWCA dostarczy KUPUJĄCEMU nowy niewadliwy produkt zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. W przypadku, gdy dostarczenie nowego niewadliwego produktu będzie niemożliwe, SPRZEDAWCA zwróci KUPUJĄCEMU uiszczoną przez niego cenę.

 

8. Postanowienie końcowe

8.1. W przypadku, gdy KUPUJĄCY posiada status konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego do zasad sprzedaży za pośrednictwem SKLEPU stosuje się, o ile nie wynika to wprost z brzmienia regulaminu, postanowienia ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zmianami).

8.2. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo dowolnej zmiany cen podanych w SKLEPIE w każdym terminie. SKLEP nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

8.3. Dane osobowe KUPUJĄCYCH są przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ w celu realizacji zamówienia złożonego za pośrednictwem SKLEPU, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez SPRZEDAWCĘ samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, a w szczególności takich jak: sprzedaż kosmetyków do pielęgnacji i ozdabiania paznokci, sprzedaż

kosmetyków do makijażu, sprzedaż urządzeń i narzędzi kosmetycznych,

szkolenia kosmetyczne, a także z zakresu pielęgnacji i ozdabiania paznokci, przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach i akcjach promocyjnych.

8.5. SPRZEDAWCA zapewnia KUPUJĄCYM wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych. Dane osobowe KUPUJĄCYCH mogą zostać przekazane uprawnionym organom.

8.6. Produkty zawarte w SKLEPIE oznaczone są znakami towarowymi zastrzeżonymi.

SPRZEDAWCA oświadcza, iż posiada prawo posługiwania się znakami towarowymi w celu reklamy, promocji i dystrybucji produktów bez uszczerbku dla praw wyłącznych do znaków towarowych przysługujących innym podmiotom. KUPUJĄCY zobowiązuje się do poszanowania praw do znaków towarowych przysługujących SPRZEDAWCY oraz innym podmiotom, który produkty znajdują się w SKLEPIE.

8.7. Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie

www.exfashionpl. Domniemywa się, że KUPUJĄCY składając zamówienie

zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i że w pełni akceptuje jego treść.

 

9. Wejście w życie regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2010 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.

Dane do przelewu dla klientów:

P.H.U. "Nails Fashion" Krzysia Gajewska
ul. Szczęść Boże 1
41-800 Zabrze

ING Bank Śląski nr 87 1050 1588 1000 0090 6996 9666